"ABS-AUDIT" Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa prowadzi działalność od 29 sierpnia 2006 r. w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 129168.

Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie nr 457/37/2006 z dnia 12.09.2006 r., "ABS-AUDIT" Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3141.

Kancelaria jest reprezentowana przez biegłego rewidenta Annę Bień-Szymańczak - jednocześnie właściciela firmy.

Anna Bień-Szymańczak - jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł i uprawnienia zawodowe biegłego rewidenta uzyskała w sierpniu 1999 r. i została wpisana do rejestru biegłych rewidentów KIBR pod numerem 9300.

Zawód biegłego rewidenta wykonywała m.in. w ramach zatrudnienia w firmach audytorskich z terenu Trójmiasta. Od września 2006 r. prowadzi samodzielną działalność gospodarczą jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

W trakcie zatrudnienia w podmiotach audytorskich, jak i w czasie prowadzonej działalności gospodarczej uczestniczyła i kierowała badaniami sprawozdań finansowych wielu podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.

Zobacz listę referencyjną

Dzięki stałej współpracy z innymi podmiotami audytorskimi Kancelaria uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych grup kapitałowych i jednostek o rozbudowanej strukturze.

Kancelaria od początku istnienia jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za szkody wynikłe w związku z prowadzoną przez nią działalnością.

© 2009-2010 ABS-AUDIT